قرص لاغری تنوئید ریتارد

Tenuate Retad

اورجینال تحویل فوری گارانتی تن مارکت

حداکثر تا 1 روز تحویل داده می شود.

اطلاعیه

تمامی محصولات فروشگاه تن مارکت اورجینال و اصل میباشد.

مشاوره

مشتریان عزیز میتوانند از طریق راه های ارتباطی ما در خصوص خرید بهترین مکمل موردنیازشان با ما در ارتباط باشن.

پاک کردن
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/03/21

تومان۵,۸۰۰,۰۰۰تومان۸,۸۰۰,۰۰۰

انقضا
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
توضیحات کوتاه

قرص لاغری تنوئید ریتارد آلمانی :

 • بدون عوارض جانبی و ترکیبات بدون مواد مضر (تنوئید ریتارد اصل)
 • جواب دهی عالی و تاثیرگذاری فوق العاده
 • تاییدیه GMP و وزارت بهداشت ایران
 • بدون بازگشت
 • کاهش اشتها و جلوگیری از جذب چربی
 • ساخت شرکت داروسازی معتبر آلمان

توضیحات

قرص لاغری تنوئید ریتارد

تنوئید ریتارد Tenuate Retad یک دارو است کھ با تاثیر محرک بر سیستم مرکزی، اشتھای شما را به شدت کاھش میدھد. این به معنای از بین رفتن ھرگونه میل به خوردن غذا و کاھش شھوت برای خوردن بوده و از پرخوری و خوردن روزانه فراتره میگذارد. علاوه بر این، تنوئید ریتارد دارای خواص قوی چربی سوزی است کھ باعث میشود در مدت زمان کوتاھی، حجم چربی در نواحی شکم، ران، بازوھا و پھلوھا بھ طرز چشمگیری کاھش یابد. علاوه بر کاھش اشتھا، تمایل بھ مصرف آب نیز افزایش مییابد.

دلیل استقبال گسترده از تنوئید ریتارد، وجود پاسخگویی تضمینی این قرص است کھ برای افرادی کھ از داروھای لاغری دیگر ناامید شدهاند و بدن آنھا مقاومت نشان داده است، امکان استفاده از تنوئید را فراھم میکند. با استفاده از تنوئید ریتارد، این افراد میتوانند امیدوار باشند کھ نتایج مطلوبی در کاھش وزن خود ببینند.

قرص تنوئید چیست ؟

قرص تنوئید Tenuate یک نوع داروی لاغری است کھ بھ عنوان یک مھارکننده اشتھا عمل میکند. عنوان داروی تجاری تنوئید برای داروی پایھ تنزاپین فنول فتالئین )Diethylpropion( استفاده میشود. این دارو بھ طور عمده برای کاھش وزن در بیماران چاق یا دارای اضافھ وزن تجویز میشود.

در صورتی کھ شما بھ دنبال یافتن یک داروی لاغری تضمینی ھستید، ممکن است قرص لاغری تنوئید ریتارد آلمانی Tenuate Retad را شنیده باشید. این قرص دارای تأییدیھ پزشکی است و بھ عنوان یک درمان مورد تجویز قرار میگیرد، بھ ویژه برای افرادی کھ مشکل پرخوری و اشتھای کاذب دارند. ھدف اصلی از مصرف قرص لاغری تنوئید ریتارد، کمک بھ کاھش اشتھا و جلوگیری از اشتیاق بیمار برای خوردن غذا است. علاوه بر این، مصرف این قرص میتواند سطح انرژی شما را افزایش دھد.

ھرچند کھ قرص لاغری تنوئید ریتارد از تأثیرات مثبتی برخوردار است، اما باید توجھ داشت کھ ممکن است با عوارض جانبی ھمراه باشد. ھمچنین، برای بعضی افراد ممکن است این قرص انتخابی سالم و بیخطر برای درمان چاقی نباشد. در نتیجھ، قبل از شروع مصرف ھرگونھ داروی لاغری، بھتر است با پزشک خود مشورت کرده و نکات مربوط بھ مصرف، دوزاژ و عوارض جانبی را بھ درستی درک کنید. ھمچنین، رعایت یک رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم ھمچنان اساسی برای کاھش وزن بھ صورت سالم میباشد.

تاثیرگذاری تنوئید ریتارد

تنوئید ریتارد Tenuate Retard با تأثیر بر سیستم محرک مرکزی اشتھا، تاثیر گذاری بر روی کاھش اشتھا دارد. این دارو با افزایش سطح سرموتونین )یک عامل مھم در کاھش اشتھا( در مغز، اثر خود را نشان میدھد. با کاھش اشتھا، احساس گرسنگی و تمایل بھ پرخوری کاھش مییابد و در نتیجھ مصرف کالری کاھش مییابد.

علاوه بر اثر کاھش اشتھا، تنوئید ریتارد خاصیت چربیسوزی قوی دارد. این دارو با افزایش متابولیسم بدن و افزایش سطح انرژی مصرفی، باعث سوزاندن چربیھای ذخیره شده در بدن میشود. این بھبود در فرآیند چربیسوزی ممکن است منجر بھ کاھش وزن و کاھش چربی در مناطق مختلف بدن، از جملھ شکم، ران، بازوھا و پھلوھا شود.

بنابراین، تنوئید ریتارد تأثیرگذار در کاھش اشتھا، کاھش وزن و چربیسوزی است. با این حال، اھمیت دارد کھ ھمواره این داروھا را زیر نظر پزشک و با رعایت دستورات و نسخھ پزشکی مصرف کنید، زیرا ھر دارویی ممکن است عوارض جانبی و محدودیتھای خاص خود را داشتھ باشد.

ویژگی ھای قرص لاغری تنوئید ریتارد آلمانی:

قرص لاغری تنوئید ریتارد اصل دارای ویژگیھای زیر است:

1. بدون عوارض جانبی و ترکیبات مضر: این محصول بدون عوارض جانبی ناخواستھ و بدون استفاده از ترکیبات مضر در ترکیب خود، عمل میکند.

2. جواب دھی عالی و تأثیرگذاری فوق العاده: این محصول جواب دھی بسیار خوبی دارد و توانایی تأثیرگذاری فوق العاده را دارد. این بھ معنای این است کھ ممکن است در کاھش وزن شما نتایج بسیار مطلوبی را بھ ارمغان بیاورد.

3. ساخت شرکت داروسازی معتبر آلمان: قرص لاغری تنوئید ریتارد اصل توسط یک شرکت داروسازی معتبر در آلمان تولید میشود. این میتواند بھ عنوان یک عامل اعتماد برای کیفیت و اصالت محصول محسوب شود.

4. تأییدیھ GMP و وزارت بھداشت ایران: این محصول دارای تأییدیھ استانداردھای GMP (Good Manufacturing Practice( و وزارت بھداشت ایران است. این نشان میدھد کھ تولید و فرآوری این محصول با رعایت استانداردھای بھداشتی و کیفیتی مناسب صورت میگیرد.

5. بدون بازگشت: در مصرف قرص لاغری تنوئید ریتارد اصل بعد از کاھش وزن، بازگشت بھ وضعیت قبلی و افزایش وزن رخ نمیدھد. این بھ معنای این است کھ نتایج کاھش وزن بھ طور دائمی خواھند بود.

6. کاھش اشتھا و جلوگیری از جذب چربی: قرص لاغری تنوئید ریتارد اصل بھ کاھش اشتھا کمک میکند و ھمچنین جلوگیری از جذب چربی را تسھیل میکند. این ویژگیھا میتوانند در فرایند کاھش وزن موثر باشند.

ھمچنین، یکی از مزیتھای این قرص این است کھ معمولاً پس از قطع مصرف، وزن افراد بھ شرط رعایت یک رژیم غذایی مناسب، بھ صورت بازگشتی افزایش نمییابد.

چھ مدت زمانی باید قرص تنوئید را مصرف کنم تا نتیجھ ببینم؟

مدت زمان لازم برای دیدن نتایج استفاده از قرص تنوئید ممکن است بین افراد متفاوت باشد و بھ عوامل مختلفی مانند وزن اولیھ، میزان چاقی، سبک زندگی، تغذیھ، و تمرینات ورزشی بستگی داشتھ باشد. بعضی از افراد ممکن است در مدت زمان کوتاھی پس از شروع مصرف تغییراتی در وزن و تناسب اندام خود را مشاھده کنند، اما برای دستیابی بھ نتایج مطلوب و دائمی، بھ طور معمول توصیھ میشود کھ قرص تنوئید را بھ مدت حداقل چند ھفتھ تا چند ماه مصرف کنید.

چھ مواردی میتوانند باعث تأخیر در دیدن نتایج مصرف قرص تنوئید شوند؟

چندین عامل میتوانند باعث تاخیر در دیدن نتایج مصرف قرص تنوئید شوند:

1. وزن اولیھ: اگر شما با وزن بالا یا چاقی شدید شروع کنید، ممکن است زمان بیشتری برای دیدن نتایج لازم باشد. بھ طور کلی، افراد با وزن بیشتر ممکن است نیاز بھ دورهھای بلندتری از مصرف قرص تنوئید داشتھ باشند.

2. سبک زندگی و تغذیھ: اگر سبک زندگیتان شامل تغذیھ نامناسب و فعالیت بدنی کم باشد، ممکن است نتایج مصرف قرص تنوئید بھ تاخیر بیافتد. تغییرات در سبک زندگی و رژیم غذایی سالم و فعالیت ورزشی منظم میتواند بھ تسریع فرآیند لاغری کمک کند.

3. عوامل فیزیولوژیک: برخی عوامل فیزیولوژیک مانند سیستم ھورمونی، متابولیسم بدن و سرعت سوخت و ساز در ھر فرد ممکن است متفاوت باشد. این عوامل میتوانند باعث تأخیر در دیدن نتایج مصرف قرص تنوئید شوند.

4. عوارض جانبی: ممکن است برخی از افراد عوارض جانبی از قرص تنوئید تجربھ کنند کھ میتواند تأثیری بر روند لاغری داشتھ باشد. در صورت بروز ھرگونھ عوارض جانبی، توصیھ میشود بھ پزشک خود مراجعھ کنید.

عوارض قرص لاغری تنویید

عوارض جانبی قرص لاغری تنویید ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1. سرگیجھ: برخی افراد ممکن است پس از مصرف قرص تنویید با سرگیجھ مواجھ شوند. این احساس عموماً بھ صورت یک احساس گیجی و عدم تعادل در حرکتھا مشخص میشود.

2. تغییرات نبض: مصرف قرص تنویید ممکن است باعث کاھش نبض یا افزایش آن شود. برخی از افراد ممکن است درک کنند کھ نبض آنھا ضعیف تر شده است، در حالی کھ دیگران ممکن است نبض سریعتری داشتھ باشند.

3. سردرد خفیف: برخی افراد ممکن است پس از مصرف قرص لاغری تنویید با سردرد خفیف مواجھ شوند. این سردرد معمولاً دردی خفیف و موقت است.

4. ضربان قلب نامنظم: در برخی موارد، قرص تنویید ممکن است باعث تغییرات در ضربان قلب شود، از جملھ ضربان نامنظم. 5. ادرار مکرر: مصرف قرص تنویید ممکن است باعث افزایش تعداد مرتبات ادرار شده و ادرار مکرر شود.

6. بی قراری و بیخوابی: برخی از افراد ممکن است پس از مصرف قرص تنویید با بی قراری و بیخوابی مواجھ شوند. این ممکن است باعث ایجاد احساس اضطراب و عدم توانایی در خوابیدن در شب شود.

طریق مصرف قرص تنویید لاغری روش مصرف قرص لاغری تنوئید میتواند بھ شرح زیر باشد:

1. در صورتی کھ برای دوره اول از این قرص استفاده میکنید و دچار استپ وزنی نیستید:

– بعد از صبحانھ، یک عدد قرص را ھمراه با دو لیوان آب ولرم مصرف کنید.

2. در صورتی کھ دچار استپ وزنی ھستید:

– بعد از صبحانھ، یک عدد قرص را مصرف کنید. – بعد از ناھار، یک عدد قرص را مصرف کنید.

توصیھ میشود قرص را با آب ولرم مصرف کنید تا جذب بھتری داشتھ باشد. ھمچنین، حتماً راھنمایی و دستورات مصرف قرص را از پزشک یا داروساز خود کسب کنید، زیرا ممکن است راھنماییھای خاصی برای شما وضع شده باشد کھ باید رعایت کنید.

نتیجه گیری

در نتیجه، تنوئید ریتارد یک داروی لاغری است کھ با کاھش شدید اشتھا و تسریع فرآیند چربی سوزی، بھ کاھش وزن کمک میکند. این دارو برای افرادی کھ از سایر داروھای لاغری نتیجھ مطلوبی نگرفتھاند و بدن آنھا مقاومت نشان داده است، گزینھی مناسبی است. با این حال، قبل از استفاده از تنوئید ریتارد یا ھر دارویی، بھتر است با پزشک خود مشورت کنید تا نکات مربوط بھ مصرف، دوز و عوارض جانبی را بھ درستی فھمیده و راھنمایی لازم را دریافت کنید. ھمچنین، توجھ داشتھ باشید کھ رعایت یک رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم ھمچنان بخشی اساسی از کاھش وزن سالم است.

 • بدون کافیین
 • ساخت آلمان
 • تعداد محدود
 • عملکرد
 • چربی سوزی
 • کیفیت بالا
 • قیمت

توضیحات تکمیلی

تعداد:60 | 30

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شون
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قرص لاغری تنوئید ریتارد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان کلیک کنید